Spårvägsforum

Spårvägsforum

Tuesday, 24 November 2020 at 13:00

Världskulturmuséet i Göteborg, Södra Vägen 54, Göteborg

Välkommen till Spårvägsforum 2020!

English follows below!

Nu börjar det bli dags för årets event inom spårvägssektorn. På grund av Coronakrisen har vi varit tvungna att flytta eventet till dessa nya datum och vi hoppas kunna genomföra det som planerat. Du kan läsa mer om hur vi arbetar för att hålla alla våra deltagare säkra nedan. 

Nedan följer programmet som det såg ut på konferensens ursprungliga datum i mars. Vi hoppas kunna följa samma program i så stor utsträckning som möjligt, men det beror på föreläsarnas tillgänglighet och därmed kan programpunkter flyttas runt på dagarna. 

Program tisdag 24:e november
– Välkommen till Göteborg! Studiebesök med spårvagn med fokus på kommande infrastruktursatsningar i Göteborg och dess effekter. Vi får även se nya spårvagnen M33. 
– Nätverksfika
– Forskningsrapport om interaktionen mellan cyklister och spårväg i Göteborg
– Bosch Engineering on automatic collision prevention
– Nätverksmiddag på Spårvägsmuséet i Göteborg (i vagnhallen Gårda)

Onsdag 25:e november
– International outlook from Vantaa, Finland where a tram extension is being planned.
– Projektet soft prio i Göteborg - från slingor till RFID
– Senaste nytt från Uppsala spårvägsprojekt
– Nätverksfika
– Vad händer i Stockholms spårvägsprojekt?
– Presentation av CENs arbete med linjeföringsstandarder för Urban Rail
– Erfarenheter så här långt inför trafikstart av spårväg Lund
– Lunch

Ett mer detaljerat program med beskrivning av respektiva programpunkt släpps längre fram. Sista registreringsdag är den 10:e november.

Välkommen till Göteborg den 24-25:e november 2020!  

Praktisk information
Konferensen äger rum från 13.00 den 24/11 till 12.00 den 25/11 (avslutas med lunch). På grund det begränsade antalet deltagare så erbjuds endast tvådagarsbiljetter till en början. Om det finns plats släpper vi endagsbiljetter längre fram. Detta görs för att maximera antalet deltagare som har möjlighet att vara med. 

Priset för deltagande 2 dagar är 6400 kr

Anmälan till konferensen är bindande - men du kan fritt byta deltagare fram till konferensstart. Meddela detta till kansliet. 

Observera att Spårvagnsstäderna är en ideell förening och därför tillkommer ej moms på deltagaravgiften.

Arrangemanget är öppet för Spårvagnsstädernas medlemmar, associerade medlemmar samt särskilt inbjudna gäster. Ett begränsat antal studentplatser med reducerad avgift finns tillgängligt, kontakta kansliet för mer information. 

Boende
Observera att du själv måste boka hotellrum. Vi rekommenderar att du bokar boende i god tid då hotellrum i Göteborg tenderar att ta slut snabbt och andra evenemang pågår i närheten.

Utställarplats
Även i år finns möjlighet för ett begränsat antal utställare att ställa ut sina produkter i anslutning till lokalen. Utställarplats kostar 13 500 kr. Då ingår även anmälningsavgift för en person. Utställningsytan är ungefär 2x1 m och el kommer att finnas i begränsad omfattning. Observera att utställningsytan kommer att vara tillgänglig för allmänheten, så detta är ett utmärkt tillfälle att även ta med marknadsföringsmaterial som passar till det om ni har något. Utställningsplats kan bokas i formuläret ovan - antalet är begränsat. 

Endagsbiljetter
Kan komma att släppas närmare arrangemanget, beroende på bokningsläge. 

Tillgänglighet
Vi använder oss av mikrofoner under själva seminariet och Världskulturmuséet är helt anpassat för att exempelvis kunna ta sig fram med rullstol, men under studiebesöket kan inte full tillgänglighet garanteras på grund av platsernas karaktär. 

Corona och vi
Vi följer myndigheternas riktlinjer och krav vad gäller mötesstorlek och försiktighetsåtgärder, och har därför begränsat antalet tillgängliga biljetter så att det blir gott om plats i föreläsningssalen och det går att sprida ut sig i salen. Om mötesrestriktionerna skulle ändras fram till arrangemanget eller möten avrådas, kommer vi anpassa vårt event och eventuellt ställa in det. Vi hoppas även kunna genomföra nätverksmiddagen, men om vi finner att det inte går under de rådande restriktionerna, kommer vi att ge rabatt på priset för att reflektera inställda middag. På plats kommer alla deltagare erbjudas tillgång till handdesinfektion, och vi uppmanar alla våra deltagare att hålla avståndet under arrangemanget.

Dina personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter på så ansvarsfullt sätt som vi kan. Vi sparar de uppgifter vi behöver för bokföringslagen och vår årliga verksamhetsredovisning. Övriga uppgifter såsom kostpreferenser raderas efter eventet. 

 

Welcome to Spårvägsforum 2020
Before you know it is time for this year's important event within the tramway sector. Due to the Corona crisis we have had to move the event to these new dates, and we hope to be able to hold it as planned. You can read more about how we work to keep all participants safe below. 

Below is the program as it was planned for the conference's original date in March and we plan to follow the same agenda as much as we can, but it comes down to speakers' availability, and agenda points might be removed or shuffled around in the schedule. 

Tuesday November 24th

- Welcome to Gothenburg! Technical visits by tram with focus on coming infrastructure investments in Gothenburg and the effects of them. We also get a chance to see the new tram, M33. (SWE/ENG)
– Networking break
– Presentation of research report on the interaction between bicyclists and trams in Gothenburg (SWE)
– Bosch Engineering on automatic collision prevention (ENG)
– Networking dinner at the tram museum in Gårda 

Wednesday November 25th
– International outlook from Vantaa, Finland where a tram extension is being planned (ENG)
– Soft prio project in Gothenburg - from ground detection to RFID (SWE)
– Latest info from the Uppsala tram project (SWE)
– Networking break
– What is new in the Stockholm tram system? (SWE)
– Presentation of CEN's work with rail standards for urban rail (SWE)
– Experiences this far from establishing tramway traffic in Lund (SWE)
– Lunch
 

A more detailed program with descriptions of each agenda point will be released in the fall. Last day to register is November 10th.

Welcome to Gothenburg November 24-25th 2020!

  

Practical information
The conference takes place from 13.00 on November 24th to 12.00 November 25th (ending with lunch). Due to the meeting restrictions currently in place in Sweden, we only offer 2 day tickets. If meeting restrictions are relaxed in the fall, we will release 1 day tickets too. We do this to maximize the number of people who can attend. 

The price for the 2 day ticket is 6400 SEK

Registration to the conference is binding, but you can change participant up until the conference start by sending an email to the office. 

 

The conference is open for members, associated members and invited guests. If you are considering membership you are also most welcome to visit us and get to know us. A limited number of student tickets with a reduced fee are available, contact the office for more information.  

Lodging
Please note that you have to book a hotel room yourself. We recommend booking a hotel in good time as hotel rooms tend to run out when other events are going on in Gothenburg. 

Exhibition space
As in previous years our event space has some space for a limited number of exhibitors to show their products. The price for the exhibition space is 13 500 kr and includes one person participation fee, 2x1 meter of exhibition space as well as limited access to electricity. The exhibition space is available to the public, so it's a good idea to bring products suitable for the general public too if you'd like. Exhibition spaces can be booked in the registration form.

One day tickets
We will release one day tickets on a later date, depending on meeting restrictions.

Accesibility
We use microphones during the seminars and study visit, and the venue is completely accesible to wheelchairs. During the study visit, we cannot guarantee that all places are accesible by wheelchair due to the nature of the sites we visit (depots and construction sites). If you are in need of wheelchair accesibility on the study trip, please let us know ahead of time so that we can accomodate as much as possible.  

Corona and us
We follow the authorities guidelines and requirements when it comes to meeting size and precautionary measures, and we have limited the number of tickets available to make sure that there is plenty of space in the meeting room, leaving it at 50% capacity. If the meeting restrictions change before the event takes place, we will adapt to the new situation. We hope to be able to hold the networking dinner as planned, but if we find that it's difficult following the current restrictions, we will cancel it and give a discount on the ticket price reflecting this. On location, we will provide access to hand sanitizer for all our participants, and we will remind you to keep your distance to your fellow conference goers. 

Your personal data
We handle your personal in a responsible way. We only save the information we need to conform with accounting standards and what we need for our annual report. Other information, such as food preferences will be deleted after the conference.

Bokningstyp Price Quantity Price / Quantity

Tvådagarsbiljett 24-25 november 2020 / Two day ticket November 24-25th

6400.00 SEK

including tax 0%
Deltagande på Spårvägsforum i Göteborg.

Utställningsplats inkl 1 deltagare / Exhibition space incl. 1 participant

13500.00 SEK

including tax 0%