event-cover-image

Framtidens förnybara drivmedel

Onsdag, 10 februari 2021 klockan 13:00

Förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen till fossilfrihet. Möjligheterna att ytterligare öka produktionen såväl som användningen av dem i Sverige är goda. I omställningen från fossilt till förnybart finns både möjligheter och risker. En sådan fråga rör tillgång och konkurrens i användning av biomassa. För att kunna utnyttja möjligheterna och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Idag pågår många projekt på området förnybara drivmedel och en mängd forskningsrön har kommit fram kring olika alternativ. Vid seminariet diskuteras möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system.

Program

 • Välkomna!
  Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordförande Rifo
  Annika Åhnberg, ordförande f3:s styrgrupp
 • Forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmål
  Ingrid Nohlgren, föreståndare f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
 • Konkurrensen om biomassan – en hållbar modell för att klara drivmedelsbehovet
  Göran Berndes, professor i fysisk resursteori, Chalmers
 • Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv
  Julia Hansson, senior forskare bioenergi-, transport- och energisystemanalyser, IVL
 • Biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller- olika fossiloberoende lösningar för långväga godstransporter på väg
  Kristina Holmgren, senior forskare energi- och miljösystemanalyser, VTI
 • Panelsamtal och diskussion
  Helena Gellerman, riksdagsledamot
  TBD, riksdagsledamot
  Diskussionsledare: Annika Åhnberg, f3

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via digital plattform.

Anmäl dig senast den 8 februari. Efter anmälan kommer du att få en Teams-länk som du kan ansluta dig till.

Webbinariet planeras att spelas in.

Hjärtligt välkommen!

Webbinariet arrangeras av

Rifo - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
Nationellt kunskapscentrum där industri, högskolor, institut och myndigheter samverkar för en långsiktigt hållbar drivmedelsförsörjning till transportsektorn

Förnybara drivmedel och system
Samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela